Tuesday - April 23, 2019

Tipoffs for Tulsa, Oklahoma (oil)